OPROGRAMOWANIE KZP FIRMY CASCO !!!

Działaj zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i prowadź Kasę
Zapomogowo-Pożyczkową w jednym z naszych systemów KZP Silver, KZP Gold lub e-KZP.
Teraz wszystkie systemy w ramach licencji bezterminowej, a
ceny programów zaczynają się już od 499,00 zł netto, umowa asysty już od
24,00 zł netto/miesięcznie. Ponadto do każdej zakupionej licencji i
podpisanej umowy asysty dodajemy za darmo książkę
pt.: Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.
J. Trzcińskiego, J. Wyżychowskiej, T. Gulla.

Oferowany program dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych został stworzony przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi Kasami, dzięki czemu ma bardzo zaawansowaną funkcjonalność i jest jedynym na rynku tak rozbudowanym systemem. System automatyzuje wszystkie procesy oraz umożliwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy KZP. Obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków Kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych Kasy. Daje możliwość uzyskania bieżącej informacji o liczbie członów, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach i wysokości rat. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Nasza firma specjalizuje się w informatycznej obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie funkcjonalnych systemów informatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii funkcjonujących na rynku IT. 

 

Program KZP dostępny jest w trzech wersjach, tj.:

 KZP  Silver, KZP Gold, e-KZP – wersje z punktu prowadzenia kasy są takie same różni ich sposób dostępności do systemu.

– KZP Silver jest to wersja, która jest instalowana na komputerze lub w sieci lokalnej (aplikacja desktopowa), licencja obejmuje wszystkie komputery w firmie/ placówce. System jest dostępny dla osób obsługujących KZP tj.: księgowa i ewentualnie zarząd oraz komisja rewizyjna. Zobacz demo

– KZP Gold – jest rozszerzeniem wersji KZP Silver o aplikację internetową dla członków KZP. Osoby prowadzące KZP korzystają z programu jak w wersji Silver, ale dodatkowo wszyscy członkowie Kasy mają dostęp do swoich indywidualnych kont. Dzięki czemu każdy członek Kasy ma dostęp do aktualnego stanu swoich wkładów i pożyczek oraz historii związanej z członkostwem w Kasie, ponadto może bezpośrednio z programu składać wnioski przez Internet. System skierowany jest dla Kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji – desktopowej i internetowej, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Zobacz demo

– e-KZP jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia każdemu użytkownikowi (księgowa, zarząd, członkowie), możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera na świecie podłączonego do sieci Internet, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Dedykowany jest dla Kas, które chcą prowadzić KZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Zobacz demo

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencji bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy KZP). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu. Po tym okresie można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo: 

  • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.)
  • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
  • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy)
  • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu)
  • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę pt.: „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.”
  • 25% rabatu na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia stacjonarne związane z KZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
  • 10% rabatu na organizowane przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia online związane z KZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
  • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl

Wdrożenie oprogramowania

Ze względu na przyjazny interface użytkownika, wysoką ergonomiczność naszego oprogramowania, dostarczaną wraz z programem dokumentację oraz naszą bieżącą asystę – łatwe jest samodzielne opanowanie obsługi programu. Jednak na życzenie naszych Klientów możliwe jest przeprowadzenie indywidualnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Klienta lub zdalnie przy wykorzystaniu Skype. Program wdrożenia obejmuje wprowadzenie do pracy z systemem KZP oraz omówienie podstawowych funkcji systemu. Koszt szkolenia wynosi: 1600,00 zł netto (spec. ds. wdrożeń), 2300,00 zł netto (mgr inż. Informatyki).
D
o szkolenia w siedzibie użytkownika należy doliczyć koszt dojazdu, który jest liczony jako podwójny iloczyn kilometrów (z Gdyni do siedziby Zamawiającego) i obowiązującej stawki za kilometr wg rozporządzenia.

 

Współpraca z innymi systemami

Nasze oprogramowanie może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import) z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb oraz rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

Załącznik Nr 1. Cennik oprogramowania

Program KZP Silver (desktopowy – instalowany na komputerze)

Ilość członków KZP Licencja
Cena regularna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 719,00 zł 28,00 zł
od 21 do 50 1429,00 zł 49,00 zł
od 51 do 100 2229,00 zł 56,00 zł
od 101 do 200 3129,00 zł 70,00 zł
od 201 do 300 3429,00 zł 84,00 zł
od 301 do 500 4029,00 zł 98,00 zł
od 501 do 800 4529,00 zł 112,00 zł

 Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie. 

 

Program KZP Gold (desktopowy + internetowy)

Ilość członków KZP Licencja
Cena regularna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 1079,00 zł 35,00 zł
od 21 do 50 2029,00 zł 63,00 zł
od 51 do 100 2729,00 zł 84,00 zł
od 101 do 200 3599,00 zł 98,00 zł
od 201 do 300 4099,00 zł

112,00 zł

od 301 do 500 4579,00 zł 126,00 zł
od 501 do 800 5049,00 zł 140,00 zł

 Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

 

Program e-KZP (internetowy)

Ilość członków KZP Licencja
Cena regularna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
Usługa hostingu
Cena netto za rok**
do 20 1319,00 zł 28,00 zł 96,00 zł
od 21 do 50 2549,00 zł 49,00 zł 218,00 zł
od 51 do 100 3359,00 zł 56,00 zł 266,00 zł
od 101 do 200 4199,00 zł 70,00 zł 348,00 zł
od 201 do 300 4559,00 zł 84,00 zł 468,00 zł
od 301 do 500 5049,00 zł 98,00 zł 628,00 zł
od 501 do 800 5649,00 zł 112,00 zł 820,00 zł

 Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

* Oferta nie dotyczy: biur rachunkowych – do których jest dedykowana oferta abonamentowa https://casco.pl/biuro-rachunkowe/.
Oferta na nasze systemy nie dotyczy placówek z systemu oświaty***.
Sprzedażą i dystrybucją naszego oprogramowania dla placówek z systemu oświaty zajmuje się firma VULCAN

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

** Usługa hostingu – jest płatna tylko w przypadku wyboru usługi hostingu na serwerach Casco. Przy wyborze hostingu na serwerach firmy Casco korzystanie z umowy asysty jest obligatoryjne dla klienta przez cały okres korzystania z hostingu. Dopuszczamy możliwość instalacji oprogramowania na serwerach Klienta.

*** Na strukturę polskiego systemu oświaty składają się:

1. Centra Usług Wspólnych obejmujące swoimi zadaniami placówki oświatowe i/lub samorządowe.
2. Referaty / Wydziały / Zespoły ds. oświaty funkcjonujące w ramach jednostek samorządu terytorialnego oraz następujące typy szkół:
– 8-letnie szkoły podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe (średnie i policealne):
– 4-letnie liceum ogólnokształcące,
– 5-letnie technikum,
– 3-letnia branżowa szkoła I stopnia,
– 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
– 2-letnia branżowa szkoła II stopnia (kontynuacja kształcenia w 3-letniej branżowej szkole I stopnia),
– Maksymalnie 2,5-letnia szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.
3. Placówki i poradnie:
– placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i zupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
– placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
– młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki ​szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązkowej edukacji,
– placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– placówki doskonalenia nauczycieli,
4. Biblioteki.