Regulamin  strony internetowej www.casco.pl
obowiązujący od 01.02.2021 r.

 

Właścicielem strony jest Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461905, adres siedziby: Al. Zwycięstwa 96/98 (81-451) Gdynia, nr REGON 221877812, nr NIP 586 22 82 602 zwaną dalej “Casco”, reprezentowaną przez Jolantę Wyżychowską – Prezesa Zarządu,

 

Pojęcia

Strona www.casco.pl  (Strona) – jest udostępniana przez Casco za pośrednictwem sieci Internet i strony Internetowej firmy prowadzonej pod adresem www.casco.pl. Strona, dostarcza Użytkownikowi informacji na temat oferty i ma charakter jedynie informacyjny.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.

Usługa – czynność lub czynności świadczone przez Casco na rzecz Użytkownika.

Użytkownik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony,

Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Casco  za pośrednictwem Strony internetowej www.casco.pl
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez akceptację Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem i Casco zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej prawa majątkowe i materiałów, należą do Casco, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Prawem autorskim.
 4. Wszelkie prawa do Materiałów stanowiących część Strony w całości i we fragmentach, w oraz wszelkie elementy tekstowe, graficzne, multimedialne oraz elementy aplikacji programistycznych generujących
  i obsługujących Strony, przysługują i/lub są zastrzeżone na rzecz Casco.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać zawartości Strony, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. Strona jest udostępniana przez Casco przy wykorzystaniu sieci Internet na Stronie internetowej  : www.casco.pl. W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest: 
 7. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
 8. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Google Chrome 6, Firefox 3.6, Safari 5,
 9. system operacyjny Windows XP/SP3,
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania, kopiowania oraz udostępniania zwartości Strony www.casco.pl, w szczególności wykorzystania ich bez zgody Casco, jak też czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych z udostępnionych na Stronie treści.
 11. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywanie Strony do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam produktów na forum dyskusyjnym.

§2. Polityka Prywatności

  1. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  2. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Casco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98
  4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem korespondencyjnym: Casco Sp. z o.o., Gdynia (81-451), AL. Zwycięstwa 96/98 NIP: 586-22- 82-602; REGON: 221877812; KRS: 0000461905 lub drogą elektroniczną pod adresem email: [email protected]
  5. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
  • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
  • minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
  • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
  • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
  • integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
  • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  1. W Casco Sp. z o.o. zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
  • adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
  • NIP, REGON
  • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zamówień;
  • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są informacje odnośnie realizacji zamówień oraz jest wysyłany indywidualny numer licencje oraz wszystkie informacje związane z nowościami w programie i w ofercie w firmy Casco Sp. z o.o.;
  • cookies – storna wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

  Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • dokonując zakupu w firmie Casco Sp. z o.o. należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
  • rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w firmie Casco Sp. z o.o.
  • Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i zaewidencjonowane w systemie CRM firmy Casco Sp. z o.o. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z administratorem ([email protected])

  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
  • Cel – wykonanie umowy pomiędzy Casco Sp. z o.o.. a Użytkownikiem strony – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
  • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
  • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.
  • Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

  Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
  1. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów administratora Casco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
  2. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Casco Sp. z o.o. np.: firm kurierskich, spedycyjnych, które dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

  9.1 Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

  9.2 Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  1. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
  2. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
  1. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w § 2.
  2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
  3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

  §3. Odpowiedzialność Casco Sp. z o.o.

  1. Casco nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn niezależnych od Casco.
  2. Casco nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Casco nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
  4. Casco nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Usług, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  5. Casco nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony casco.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  6. Casco dokłada staranności w celu zamieszczania na Stronie www.casco.pl informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej jednak Casco nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie. Wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie, Użytkownik dokonuje wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  7. Casco nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na Stronie.
  8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Casco jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  9. Casco zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
  10. Casco zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie Strony w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
  11. Casco nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony, w szczególności za ewentualnie utracone przez Użytkownika korzyści.
  12. Reklamacje dotyczące Usługi w zakresie objętym odpowiedzialnością Casco, przyjmuje Casco.
  13. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej. Użytkownik składa reklamację Casco przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej www.casco.pl.
  14. Casco poinformuje elektronicznie Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

  §4. Oświadczenia Użytkownika

  1. Użytkownik wyraża akceptację postanowień niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:
  2. skutkach prawnych akceptacji przez Użytkownika Regulaminu,
  3. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Casco treści Regulaminu,
  4. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które są udostępniane Użytkownikowi,
  5. miejscu i sposobie składania reklamacji,
  6. prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
  7. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego.
  8. Użytkownik oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z jego postanowieniami przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
  9. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuł prawny do danych, którymi się posługuje przy konfiguracji konta Użytkownika zalogowanego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
  10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Strony do dostarczania treści o charakterze sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  §5. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021.
  3. Casco zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Casco, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich Stronie.
  4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Casco.