Księgowanie wyciągu bankowego

Dokumenty księgowe są dostępne w widoku Księgowość->Dokumenty. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć na opcję Nowy.

Okno dokumentu w górnej cześci zawiera nagłówek dokumentu z polami edycyjnymi, a pod nim tabelę z pozycjami dokumentu. Pod pozycjami znajdują się pola umożliwiające edycję wartości podświetlonej pozycji.

W nagłówku dokumentu należy określić Datę, wybrać Grupę dokumentu WB, a w polu Opis najlepiej podać numer wyciągu bankowego, który księgujemy. Po wypełnieniu należy wybrać Zapisz.

Aby dodać pierwszą pozycję dokumentu, należy wybrać Nowy i w zależności od księgowanej operacji wybrać właściwe konta (po stronie WN i MA) oraz kwotę. Jeśli operacja dotyczy pracownika, to musimy wskazać go w polu Pracownik.

Przykład ze spłatą własną za ratę pożyczki (zostały wypełnione pola: Pracownik, KontoWN, KontoMa, Kwota i Opis). Aby wskazać pracownika należy kliknąć na […] w prawej części pola. Pole z pożyczką aplikacja uzupełnia automatycznie.

Przykład z wpłatą własną składki wkładów. Nalezy podać Pracownika, KontoWN 131, KontoMA (fundusz oszczędnościowy – czyli wkładów, domyślnie konto 800), Kwotę i Opis

Przykład wypłaty pożyczki. Przy koncie WN pojawi się dodatkowe pole. Przy wypłacie pożyczki uzupełniającej należy wskazać odpowiednią wartość.

Przykład księgowania przekazania środków za listę potrąceń przez zakład pracy. Należy wskazać Jednostkę, Konto WN 131, Konto MA (rozrachunki z zakładem pracy), podać Kwotę i Opis.

s

Uwaga

Po wypełnieniu każdej z pozycji należy wybrać Zapisz, a aby dodać kolejną pozycję Nowy.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji można wyjść za pomocą opcji Powrót do listy lub poprzez kliknięcie Księgowość->Dokumenty (lub inny widok).