Jak zaimportować dane o pożyczkach ?

Podobnie jak w przypadku pracowników, możemy do programu dodawać pożyczki pojedynczo lub zaimportować je z pliku .xlsx (Excel).

s

Uwaga

Do programu ePKZP należy przenosić salda pożyczek, które pozostały do spłaty. Najlepszym terminem do przejścia jest początek roku ale program jest przygotowany do migracji rónież w trakcie roku. Ważne jest aby przygotowując dane wszystkie salda pożyczek jak i wkładów były przygotowane na ten sam dzień.

Dodając pożyczkę „ręcznie” należy przejść do widoku z Osoby – > Pracownicy, wybrać pracownika i przejść do zakładki Udzielone pożyczki i wybrać opcję „Nowy”

W oknie Pożyczka wypełniamy następujące dane:

– Kwota pożyczki

– Miesiąc/Rok – należy podać miesiąc/rok od kiedy program ma utworzyć harmonogram rat (jeśli migracja danych następuje z dniem 1 styczeń, należy podać dla wszystkich przenoszonych saldami pożyczek miesiąc „styczeń” i właściwy rok)

– Liczba rat (lub po zmianie w polu Wylicz wartości na „Ilość rat” należy podać kwoty rat: Pierwsza rata, Kolejna rata, Ostatnia rata

– Po czym wybieramy opcję Przelicz

W zakładce Dane poręczycieli należy wskazać osoby poręczające pozyczkę. Program będzie sprawdzać wymagalność na podstawie ustawień w parametrach (opcja Minimalna liczba poręczycieli).

W zakładce harmonogram rat możemy sprawdzić w jaki sposób została rozłożona pożyczka. W celu utworzenia pożyczki wybieramy opcję Zatwierdź

Tak stworzona pożyczka pojawi się w kartotece pracownika jako niezaksięgowana. Zaksięgowanie jej odbędzie się automatycznie po wprowadzeniu bilansu otwarcia.

Przy migracji dużej ilości pożyczek najlepiej jest skorzystać w widoku Osoby->Pracownicy z opcji Importy -> Utwórz przykład importu pożyczek

Plik zostanie ściągnięty na dysk

Plik należy uzupełnić danymi niespłaconych pożyczek. Każdą pożyczkę umieszczamy w kolejnym wierszu.

Najważniejsze dane umieszczamy w pliku w korespondujących kolumnach:

A – NumerEwidencyjny – pracownika którego dotyczy pożyczka

C- TypPozyczki – najlepiej podać DT (aplikacja wszystkie potraktuje jako długoterminowe, inaczej jeśli przy pożyczce do spłaty będzie ostatnia rata zostanie ona potraktowana jako pożyczka KT)

E – Rata – kwota raty (program podzieli pożyczkę na raty o podanej wysokości)

F – Kwota – Wartość, która pozostała pracownikowi do spłaty (saldo pożyczki na dzień migracji do ePKZP)

G – SplataStartMc – numerycznie (od którego miesiąca program ma utworzyć harmonogram rat i rozpocznie potrącanie z listy potrąceń)

H – SplataStartRok – w którym roku ma rozpocząć się spłata pożyczki (j.w. tylko rok)

Jeśli nie jesteśmy pewni co podać w danej kolumnie to można po przesunięciu kursora myszy nad pozycję w pierwszym wierszu zobaczyć podpowiedź.

Przykładowy wypełniony plik mogą państwo znaleźć Tutaj

Tak przygotowany plik możemy zaimportować do programu wybierając opcję Importy -> Importuj pożyczki

Program poprosi o wskazanie pliku na dysku

Program na podstawie pliku stworzy nowe pożyczki lub pokazany zostanie komunikat z opisem błędu (np. nieistniejący numer ewidencyjny pracownika, brak podania kwoty raty).

Pełną listę zaimportowanych pożyczek możemy wyświetlić wybierając zakładkę Osoby -> Pożyczki. Wszytkie pożyczki będą widoczne jako niezaksięgowane. Zaksięgowanie ich odbędzie się automatycznie po zaimportowaniu bilansu otwarcia.