Jak zaimportować dane o pracownikach ?

Po ustawieniu Paramerów i wprowadzeniu Jednostek/Działów możemy przejść do kartoteki pracowników

Podstawowym sposobem dodawania pracownika w aplikacji jest wybranie opcji Nowy w widoku „Osoby->Pracownicy„.

postfaq006_001

Zostanie pokazany widok kartoteki pracownika, którą należy wypełnić. Pola obligatoryjne mają pogrubione nazwy etykiet.

postfaq006_002

Podstawowymi danymi które należy uzupełnić są:

Numer ewidencyjny – unikalny numer członka kasy

Podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, dane adresowe)

Przynależność do Jednostki i Działu (jeśli w parametrach została włączona widoczność Jednostkek/Działów)

Email – jeśli chcemy dać dostęp pracownikowi do aplikacji ePKZP lub wysyłać potwierdzenia sald na e-mail

Kwota wkładów – miesięczna składka wkładów pracownika (pobierana jest później przez aplikację do listy potrąceń)

Emeryt – zaznaczamy czy pracownik jest emerytem Tak/Nie

Uwzględniaj na liście potrąceń – jeśli pracownik lub emeryt dokonuje wpłat indywidualnych to ustawiamy na „Nie

Jeśli KZP posiada dużą ilość członków lub ich dane znajdują się zapisane w formie elektronicznej to istnieje możliwość zaimportowania informacji z odpowiednio przygotowanego pliku .xlsx (Excel).

Aby skorzystać z tej opcji wybieramy ikonę Importy -> Utwórz przykład importu pracowników

postfaq006_003

Plik zostanie ściągniety na dysk

Po otwarciu pliku możemy uzupełnić w nim dane pracowników. Każdego z nich umieszczamy w kolejnym wierszu

Najważniejsze dane umieszczamy w pliku w korespondujących kolumnach:

A – NrEwidencyjny

C – Imie

D – Nazwisko

M, N, O, P – Miejsce zamieszkania

X – Dział (umieszczamy w wierszu skrót który dodaliśmy wcześniej do kartoteki Dział)

YJednostka (umieszczamy skrót który dodaliśmy wcześniej do kartoteki Dział)

AC – Wklad – Kwota miesięcznej składki

AT – Emeryt  Czy osoba jest emerytem (jeśli tak to podajemy „T”)

AU – UwzglednijNa_Lp – Czy osoba ma być uwzględniana na listach potrąceń (jeśli dokonuje wpłat indywidualnie to należy podać „N”)

AV – Email – (uzupełniamy jeśli chcemy dać pracownikom dostęp do logowania do aplikacji ePKZP lub w celu komunikacji np. wysyłać potwierdzenia sald)

 

Jeśli nie jesteśmy pewni co podać w danej kolumnie to można po przesunięciu kursora myszy nad pozycję w pierwszym wierszu zobaczyć podpowiedź.

Przykładowo wypełniony plik mogą państwo znaleść Tutaj

Tak przygotowany plik możemy zaimportować do programu wybierając opcje Importy -> Importuj pracowników

Program poprosi o wskazaniu pliku na dysku

Dane z pliku zostaną przeniesione do aplikacji.