Zakończenie roku – Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju „Księgowość”. 

W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola. 

Przygotuj – wylicza automatycznie kwoty na sprawozdaniu
Popraw – pozwala na zmianę informacji, na jakiej podstawie (z jakich kont) aplikacja ma pobierać kwoty
Domyślny – przywraca informację z jakich kont aplikacja ma pobierać kwoty (dostosowuje informację do domyślnego planu kont proponowanego na początku po instalacji programu)

Natomiast pola:

Miesiąc – umożliwia określenie na jaki miesiąc program ma wyliczać kwoty (przygotować sprawozdanie)
Jednostka – dla jakiej jednostki program ma wyliczyć kwoty (opcja ta wymaga aby każde księgowanie było uzupełnione o informację o jednostce)

Domyślne ustawienia są poprawne dla domyślnego planu kont. Jeśli użytkonik nie dokonywał zmian w planie kont (nie dodawał nowych kont, nie modyfikował numerów kont) to nie ma potrzeby wprowadzania zmian poprzez „Popraw„. Wystarczy wybrać „Przygotuj” i następnie można sprawozdanie wydrukować.

W sytuacji, gdy dokonywano zmian w planie kont lub podczas „Przygotuj” pojawia się komunikat np. „Struktura kont w danym roku uległa zmianie. Nie znaleziono konta ….” to musimy za pomocą „Popraw” dokonać odpowiednich zmian.

Najlepiej przygotować zestawienie obrotów i sald kont na ostatni dzień roku (lub ostatni dzień miesiąca – jeśli przygotowujemy sprawozdanie za miesiąc) i ująć w sprawozdaniu wszystkie konta, które wykazują saldo. W zależności czy konto jest aktywne/pasywne należy ująć je przy odpowiedniej pozycji w aktywach, bądź pasywach. Poniżej znajduje się lista z kontami z domyślnego planu kont, z pokazanymi pozycjami sprawozdania przy których konta zostały ujęte.

Bilans wariant uproszczony na podstawie ustawy o rachunkowości Opis Numer konta, nazwa konta
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe III.1 Pożyczki długoterminowe 234-1 – Rozrachunki z członkami – pożyczki DT – saldo Wn (analityka po pracownikach)
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

(I+II+III+IV)

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe

II.1. Udzielone pożyczki

 

II.2. Inne należności

234-2 – Rozrachunki z członkami – pożyczki KT  – saldo Wn (analityka po pracownikach)

 

240 – Rozrachunki z zakładami pracy – saldo Wn

241 – Rozrachunki z US – saldo Wn

III. Inwestycje krótkoterminowe

III.1.Środki pieniężne w kasie

 

III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym

101 – Kasa – saldo Wn

 

132 – Rachunek bankowy – saldo Wn

139 – Rachunek lokat terminowych – saldo Wn

140 – Środki pieniężne w drodze – saldo Wn

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Suma aktywów (A+B)

Bilans wariant uproszczony na podstawie ustawy o rachunkowości

Opis

Numer konta, nazwa konta

A. Kapitał (fundusz) własny (suma I:IX)

 

 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

I.1 Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

I.2 Fundusz rezerwowy

I.3 Fundusz zapomogowy

800 – Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy – Saldo Ma

 

810 – Fundusz rezerwowy – Saldo Ma

850 – Fundusz zapomogowy – Saldo Ma

II. Kapitał zapasowy

 

 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

 

 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

VI. Zysk (strata) netto

 

 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (suma I:IV)

 

 

I. Rezerwy na zobowiązana

 

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

III.1 . Zobowiązania

234-1 – Rozrachunki z członkami – pożyczki DT – saldo Ma (analityka po pracownikach)

234-2 – Rozrachunki z członkami – pożyczki KT – saldo Ma (analityka po pracownikach)

240 – Rozrachunki z zakładami pracy – saldo Ma

241 – Rozrachunki z US – saldo Ma

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów (A+B)

 

 

Wprowadzanie zmian należy rozpocząć od kliknięcia na „Popraw”. Pojawi się okno edycji sprawozdania, gdzie widoczne będą pozycje sprawozdania z aktualnie wyliczonymi kwotami.  

Sprawdzając konta z ww. tabel dla aktywów/pasywów należy zastosować odpowiedniki ze swojego zmodyfikowanego planu kont. Np konto pozyczek długoterminowych domyślnie ma numer konta 234-1. Jeśli w planie kont uzyliśmy konta 201 to musimy kliknąć na wiersz „Rozrachunki z członkami – pozyczki długoterminowe”, a następnie na przycisk „Ustaw konta„. 

Pojawi się okno edycji pozycji, w którym musimy zmienić za pomocą „Edytuj” konto 234-1 na 201 (strona WN i analityka po pracownikach).

s

Uwaga

Pole Analityka przy kontach pożyczkowych musi wskazywać wartość „po pracownikach„. Po zmianie należy wybrać Zapisz.

Podobnie postępujemy przy kolejnych pozycjach sprawozdania. Jeśli dodaliśmy w planie nowe konta to również musimy je dodać w tej konfiguracji sprawozdania w odpowiedniej pozycji aktywów/pasywów.

s

Uwaga

Niektóre konta mogą wystąpić po stronie zarówno aktywów i pasywów. Np. konta pożyczkowe z uwagi, że część z pracowników może mieć np. nadpłaty. Ważne jest wtedy aby oba wpisy (w aktywach i pasywach dla tego konta) w konfiguracji sprawozdania miały tą samą wartość pola „Analityka”.