e-PKZP – Jedyna na rynku w pełni internetowa aplikacja internetowa do Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Opis i funkcjonalność systemu
Pakiet korzyści
Technologia i wymagania
Zapytanie ofertowe
Wersja demonstracyjna

 

e-PKZP– jest niezależną aplikacją w pełni internetową,  zapewnia użytkownikom (Zarządowi, Osobom prowadzącym oraz członkom PKZP) możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera (z łączem internetowym), eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. 

Dedykowany jest szczególnie dla kas międzyzakładowych lub działających u pracodawców składających się z kilku oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.

System e-PKZP zapewnia pełną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wysłania drogą elektroniczną wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi. System jest wzbogacony o automatyczne mechanizmy wykonania: kopii bezpieczeństwa i aktualizacji.

Pełna informacja o finansach Elektroniczne składanie wniosków Łatwa komunikacja

Pełna ewidencja członków PKZP

Automatyzacja rozliczeń

Rozbudowany moduł księgowości

•możliwość pracy na dowolnym stanowisku bez konieczności instalacji aplikacji

•praca na jednej aplikacji w oddalonych od siebie oddziałach (podległych jednostkach)

•zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową 

•elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia itp., 

•komunikacja pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę,

•pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych, 

•kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat, 

•automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu, 

•możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową, 

•zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych.

•automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń.

•możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku, 

•pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa, 

•możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto system umożliwia przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości.

 


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana