Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych

TEMAT SZKOLENIA "Prawne aspekty funkcjonowania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz ochrona danych osobowych w PKZP w świetle zmian legislacyjnych"
TERMIN SZKOLENIA 13 marca 2018 godzina 10.00- 14.00
MIEJSCE SZKOLENIA
KOSZT UDZIAŁU 399,00 zł netto/druga osoba 349,00 zł netto
INNE Zgłoszenie jest podstawą do wystawienia faktury za szkolenie w wysokości kwoty udziału. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób.
DANE FIRMY / INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
DANE DO FAKTURY
Nabywca Odbiorca
ADRES
NIP
ADRES
NIP
DANE UCZESTNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU
DANE DOTYCZĄCE PKZP
ILOŚĆ CZŁONKÓW PKZP
OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 (w rozumieniu Ustawy z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych) oraz wykorzystanie ich przez Casco Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zdaję sobie sprawę z przysługującego mi prawa wglądu do swoich danych, uaktualnienia, poprawienia, a nawet usunięcia ze zbiorów.
Data ....................................... Podpis osoby ........................................
Popis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki /Firmy do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki/Firmy ............................................................................................
Zgłoszenia prosimy odesłać do dwa tygodnie przed szkoleniem na numer faksu: (58) 732 84 84 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@casco.pl